Portfolio Items

Swiss เที่ยวเมืองเก่า ขุนเขาเสียดฟ้า ...

ครอบคลุมเมืองหลักๆ ของสวิสที่คนไปเที่ยวกันทั้งหมด ไล่ตั้งแต่ตะวันตก (ซ้ายสุด) Geneva, Losanne, Bern, Interlaken, Lucerne, Zurich, Basel ไปจนถึง Lugano และ Locarno ทางใต้ใกล้ชายแดนอิตาลี