ขนาด 800x600 pixels

ภาพปกหนังสือ “โลหะนคร”

ภาพปกโลหะนคร

ขนาด 800x600 pixels

ขนาด 800×600 pixels

 

ขนาด 1024x768 pixels

ขนาด 1024×768 pixels

 

ขนาด 1280x1024 pixels

ขนาด 1280×1024 pixels